Μελέτες Βιωσιμότητας Τουριστικών Καταλυμάτων

Οι μελέτες βιωσιμότητας, στοχεύουν στο να μας παρέχουν μια αναλυτική εικόνα, για τις δυνατότητες και τις αδυναμίες ενός έργου. Μιας επιχείρησης η οποία, είτε είναι υφιστάμενη και άρα έχει ιστορικό, είτε είναι υπό σύσταση.

Μια καλά σχεδιασμένη μελέτη βιωσιμότητας, αναλύει την εταιρεία ή το έργο (project), περιγράφει το προϊόν ή την υπηρεσία, δίνει πληροφορίες για τις διάφορες λειτουργίες και τον τρόπο διοίκησης, και παρέχει εξειδικευμένη έρευνα αγοράς, χρηματοοικονομικά στοιχεία, και νομικές και φορολογικές συμβουλές.

Εάν θα θέλαμε να επικεντρωθούμε σε βασικές ενότητες, που θα πρέπει να καλύπτει μια μελέτη σκοπιμότητας και βιωσιμότητας, θα επικεντρωνόμασταν στα εξής:

  • Στα μεγέθη και χαρακτηριστικά αγοράς (Τμηματοποίηση – Ανταγωνισμός – Τάσεις)
  • Στην εταιρεία (Διαχρονική εξέλιξη πωλήσεων, κόστους και αποτελεσμάτων)
  • Στα δυνατά και αδύνατα σημεία, ευκαιρίες και απειλές (ανάλυση SWOT)
  • Στις προοπτικές (Προβλέψεις πωλήσεων και λειτουργικών δαπανών)
  • Στους προβλεπόμενους λογαριασμούς αποτελεσμάτων χρήσης και αναμενόμενες ταμειακές ροές
  • Στην ανάλυση βραχυπρόθεσμων και μακροπρόθεσμων κεφαλαιακών αναγκών
  • Στην δυνατότητα εξυπηρέτησης δανειακών υποχρεώσεων και ενδεχόμενη ανάγκη αναδιάρθρωσής τους

Κάθε ιδιοκτήτης μικρής η μεγάλης μονάδας, θα πρέπει να αντιληφθεί, ότι πλέον απαιτείται ο πλήρης εκσυγχρονισμός, όχι μόνο των εγκαταστάσεων, όχι μόνο των υπηρεσιών, αλλά κυρίως, απαιτείται ο εκσυγχρονισμός των μεθόδων ανάπτυξης και ελέγχου μιας επιχείρησης, τόσο σε παρούσα όσο και σε μελλοντική φάση εξέλιξης. Θα πρέπει να αναλύσουμε με μεθοδικότητα και τεχνογνωσία κάθε παράμετρο, ώστε το κατάλυμα να μπορεί να ανταποκριθεί, στις απαιτήσεις της νέας εποχής και να αντιμετωπίσει με τον καλύτερο δυνατό και ασφαλή τρόπο, τις προκλήσεις του μέλλοντος.