Μισθώσεις Καταλυμάτων

Είναι ίσως ο πιο ιδιαίτερος τομέας υπηρεσιών για μια ξενοδοχειακή εταιρεία. Οι επιχειρηματίες προβληματίζονται από τις μακροχρόνιες μισθώσεις, πολλές φορές δεν πληρώνονται στην ώρα τους ή και καθόλου, σε αρκετές δε των περιπτώσεων  οι επιχειρήσεις παραδίδονται κατεστραμμένες ή με πολλές ελλείψεις ή φθορές σε εξοπλισμό και εγκαταστάσεις. Αναγνωρίζοντας λοιπόν και κατανοώντας τις ανησυχίες και τους προβληματισμούς των επιχειρηματιών σχεδιάσαμε και υλοποιούμε ένα ιδιαίτερο πρόγραμμα μισθώσεων το οποίο περιλαμβάνει ένα ασφαλές πλαίσιο νομικό για την επιχείρηση αλλά παράλληλα διασφαλίζει την περαιτέρω ανάπτυξη της επιχείρησης

Το πλάνο μισθώσεων της Εταιρείας μας βασίζεται σε συγκεκριμένους άξονες οι βασικοί εκ των οποίων αναφέρονται εκατέρωθεν:

 • Μισθώσεις διάρκειας 3 ετών με δυνατότητα ανανέωσης ανά έτος, εφόσον και οι 2 πλευρές είναι ευχαριστημένες από την συνεργασία.
 • Σύμβαση μίσθωσης με συγκεκριμένο περιεχόμενο και συγκεκριμένες δεσμεύσεις και ρήτρες αμφίπλευρα. Απλά μια μίσθωση επαγγελματικού χώρου δεν αρκεί όταν μιλάμε για καταλύματα και θέτει σε κίνδυνο την επιχείρηση απέναντι σε κάθε μη επαγγελματία.
 • Συγκεκριμένο μίσθωμα ανά έτος σε μηνιαία βάση.
 • Απογραφή και παραλαβή εγκαταστάσεων και εξοπλισμού από την εταιρεία με ρήτρες αποκατάστασης και παράδοσης αυτών κατά την λήξη της σύμβασης.
 • Ρήτρα λήξης μονομερούς συνεργασίας υπέρ του επιχειρηματία. Συμφωνείται ρητά, ότι, για κάθε καθυστερημένη δόση από την Εταιρεία, πέραν του ενός μηνός, η σύμβαση λύεται αυτομάτως, χωρίς η Εταιρεία να έχει το δικαίωμα να διεκδικήσει αποζημίωση.
 • Πλάνο ανάπτυξης της επιχείρησης για την επόμενη πενταετία. Ο επιχειρηματίας είναι ιδιαιτέρως σημαντικό να γνωρίζει το μέλλον της επιχείρησης του, αλλά και τα οφέλη τα οποία θα έχει στο τέλος της πενταετούς σύμβασης, εάν και εφόσον επιλέξει να μην συνεχίσει πλέον μαζί μας.

Οι Βασικές δεσμεύσεις που αναλαμβάνει η Εταιρεία μας στην περίπτωση μίσθωσης:

 • Θα είναι υπεύθυνη για τη Διαχείριση, τον σχεδιασμό και την καθημερινή λειτουργία του καταλύματος.
 • Θα είναι υπεύθυνη για τη φύλαξη των περιουσιακών στοιχείων του καταλύματος που αναλαμβάνει.
 • Θα επιβλέπει και θα είναι υπεύθυνη για τη νόμιμη τήρηση και ενημέρωση των προβλεπομένων από τη φορολογική νομοθεσία βιβλίων και στοιχείων του καταλύματος που αναλαμβάνει.
 • Θα προβαίνει σε ταχεία αποκατάσταση κάθε ενδεχόμενης ζημίας για τις περιπτώσεις που ευθύνεται για τους λόγους και τα αίτια που την προκάλεσαν.
 • Θα είναι υπεύθυνη για την ασφάλεια του καταλύματος που αναλαμβάνει, καθώς επίσης και για την εξοικονόμηση πόρων.
 • Θα ελέγχει την τήρηση των τεχνικών ελέγχων του μηχανολογικού εξοπλισμού του καταλύματος που αναλαμβάνει.
 • Θα μεριμνά για την καθαριότητα με σχολαστικότητα σε καθημερινή βάση, καθώς επίσης, για τον καθαρισμό των χώρων που αναλαμβάνει με την παρούσα.
 • Θα προβαίνει σε προτάσεις σχετικά με οποιεσδήποτε δαπάνες κριθούν αναγκαίες για την καλύτερη λειτουργία των χώρων (λειτουργικές βελτιώσεις, αισθητικές παρεμβάσεις, ενέργειες αποκατάστασης κ.α.).
 • Θα προβαίνει στις απαραίτητες ενέργειες για την αύξηση του κύκλου εργασιών στους τομείς ευθύνης του καταλύματος που αναλαμβάνει.
 • Θα επωμισθεί τις λειτουργικές δαπάνες του καταλύματος που αναλαμβάνει, οι οποίες περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων:
  • Προσωπικό: μισθοδοσία, εκπαίδευση, ασφάλιση, στολές κ.λ.π.
  • Διοικητική υποστήριξη καθώς και την αποπληρωμή των πάσης φύσεων λογαριασμών λειτουργίας (ρεύματος, τηλεφώνου, ύδατος κ.λ.π.)

Εάν θεωρείτε λοιπόν, ότι, η ολοκληρωμένη πρόταση την οποία παρουσιάζουμε πιο πάνω σας καλύπτει, επικοινωνήστε με την Διεύθυνση της Εταιρείας μας και ελάτε να συζητήσουμε μαζί, όλες τις παραμέτρους της μελλοντικής συνεργασίας μας.